BESS: Batteri Energy Storage System

En lösning för proaktiv energihantering

Expansionen av förnybara energikällor och en global tendens till effektiv energiförbrukning har ökat intresset för energilagringslösningar, särskilt batteribaserade lagringssystem.

 

 

Hur fungerar BESS system?

 

 

BATTERI
Elektrisk energi från olika källor, t.ex. sol, vind eller kraftverk, omvandlas till kemisk energi under batteriladdningsprocessen.

BATTERIHANTERINGSSYSTEM (BMS)
Ett BMS säkerställer säker och stabil funktion från batteriet.

KRAFTOMVANDLINGSSYSTEM (VÄXELRIKTARE) - (PCS)
Med hjälp av ett kraftomvandlingssystem omvandlar ett BESS likström (DC) till växelström (AC) och vice versa.

ENERGIHANTERINGSSYSTEM (EMS)
Ett EMS är en styrenhet i ett batterilagringssystem.

SÄKERHETSSYSTEM
Det kan finnas en rad olika säkerhetssystem som alla har en specifik uppgift.

 

Vad kan ett BESS göra?

Varje år försörjer batterilagringssystem tusentals hem, företag, fabriker och samhällen världen över med ström. De varierar i storlek och lagringskapacitet.

 

Integrering av förnybar energi

 

 

BESS kan utnyttja sol- och vindkraft effektivt vid alla tidpunkter och i alla väder.

När förnybara energikällor integreras med batterilagringslösningar kan de ersätta fossila bränslen och erbjuda billig och ren energi för en mängd olika tillämpningar. Integrering av förnybara energikällor är ett vanligt inslag i många länder:

 • solcellsparker och vindkraftverk
 • konsumenter ej anslutna till elnätet och isolerade samhällen (öar och svåråtkomliga områden)
 • energilagringsenheter för hemmet kopplade till solpaneler

Förutom system utanför elnätet, kan ett BESS i hög grad stödja nät- och hybridlösningar för bostäder, handel och industri.

 

Energiarbitrage

 

 

Det finns en positiv korrelation mellan efterfrågan på el och dess kostnad. Energipriset ökar under perioder med hög efterfrågan och sjunker när efterfrågan minskar. Energiarbitrage, även kallat tidsförskjutning, är något som konsumenter kan utnyttja med hjälp av ett batterilagringssystem.

Genom att ladda batteriet vid lågintensiva perioder, kan konsumenter köpa billig energi och lagra den i sitt BESS. Sedan kan de vänta tills elpriset stiger och ladda ur batteriet för att antingen använda billig energi eller sälja den på elnätet.

På så sätt kan hushåll och företag effektivt hantera energiresurser och minska sina kostnader.'

 

Frekvens- och spänningsreglering

 

 

Frekvens och spänning kan överskrida sina driftgränser om strömförsörjningen inte är synkroniserad med den faktiska efterfrågan. Detta kan leda till effekttapp eller strömavbrott. Ett BESS kan säkerställa stabiliteten i ett elnät eller kraftsystem genom spännings- och frekvensreglering. På grund av sin snabba responstid blir ett batterilagringssystem en effektiv lösning för att balansera nätet.

 

Start efter avbrott

 

 

Ett BESS kan hjälpa kraftverk och elnät att snabbt återstartas efter strömavbrott. I stället för att använda en dieselgenerator kan konsumenterna använda ett batterilagringssystem - en billigare och grönare lösning för svart start. Ett BESS kan köras oberoende av nätets överföringsledningar och leverera energi under den tid som krävs - från minuter till timmar.

 

Reservkraft 

 

 

Ett BESS kan förse bostäder, företag och andra anläggningar med energi och säkerställa kontinuerlig drift. Detta är av avgörande betydelse för vårdinrättningar och andra organisationer som tillhandahåller tjänster som rör människors hälsa och säkerhet. Beroende på lagringskapaciteten, kan ett BESS leverera reservkraft så länge det behövs, även vid ett allvarligt nätfel.

 

Mikronät

 

 

Detta är små elnät som kan leverera el till kommersiella byggnader, tillverkningsanläggningar eller bostadsområden när de är anslutna till ett större nät. Autonoma mikronät kan försörja avlägsna områden och samhällen, t.ex. öar. När det kombineras med ett BESS och integreras med förnybar energi kan ett mikronät fungera som ett robust kraftsystem för flera användare.

 

Livslängdsförlängning av överförings- och distributionssystem

 

 

Ledningar för överföring och distribution (Ö&D) är känsliga för åldrande och nedskrivningar på grund av topp- och överlaster. En batterilagringslösning kan lösa detta problem genom att axla rollen som T&D-system. Ett BESS kan erbjuda ytterligare lagringskapacitet och balansera laster, vilket gör att man kan skjuta upp uppgraderingen av befintliga T&D-ledningar och byggandet av ny infrastruktur. Det innebär att du kan spara massor av pengar.

 

Var kan ett BESS användas bäst?

Batterilagringslösningar har en mängd olika konfigurationer, inklusive varierande lagringskapacitet och storlek, så att de passar i många branscher och tillämpningar.

 

Dessa tillämpningar kan delas in i FTM-system (front-of-the-meter, framför mätaren) eller system i stor skala (den förbrukade energin mäts av en elmätare) och BTM-lösningar (behind-the-meter, bakom mätaren) eller lösningar på plats (den förbrukade energin kan inte anslutas till ett nät och mäts därför av en elmätare).

 

 

Tillämpningar med front-of-the-meter

Batterilagringssystem kan i hög grad bidra till drift och underhåll av anläggningar och utrustning i stor skala. Ett BESS kan erbjuda reservkapacitet och underlätta start efter avbrott, ge spännings- och frekvensstabilitet och spara pengar genom glesare underhåll. FTM-BESS-tillämpningar inkluderar:

 • Elnät
 • Transformatorstationer
 • Överförings- och distributionsledningar
 • Kraftverk

 

BTM-tillämpningar

BTM-system kan leverera ström till konsumenter utan att behöva använda elnätet. Tillsammans med gröna energikällor kan ett BESS permanent försörja fristående kraftsystem eller mikronät. Tillverkare kan använda batterilagring som reservkraft för att undvika driftstopp i produktionsanläggningar. Genom att använda BESS kan företag och familjer sänka sina elavgifter avsevärt med hjälp av tidsförskjutning av energi. BTM:s batterilagringssystem kan hittas i:

 • Industri- och tillverkningsanläggningar
 • Företag
 • Hushåll
 • Elfordon
 • Marina system

 

 

Det finns flera anledningar till att man behöver och vill ha ett batterisystem. Systemen kombineras med fördel med förnybara energikällor som sol eller vind och kan skapa kostnadsbesparingar, intäktsströmmar och helt enkelt lagra energi när du inte använder den.

 

Ja. Jag vill tjäna pengar på att stötta kraftsystemet.